REGULAMIN Krakowskiej Szkoły Fechtunku

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fundacji Krakowskiej Szkoły Fechtunku zwanej dalej Klubem  w Krakowie ul. Królewska 51.

Fundacja Krakowska Szkoła Fechtunku świadczy usługi w zakresie: zajęć szermierki, łucznictwa, sztuk walki, treningu funkcjonalnego i siłowni dla osób w wieku od 15 roku życia (za zgodą opiekuna prawnego), limit wiekowy nie dotyczy zajęć "junior".  

§ 1 Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia na recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z Regulaminem Klubu oraz uiszczenie opłaty. Kupno karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu klubu oraz regulaminu RODO.

§ 2 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 3 Każdy klient ma prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu na 7 dni. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez klienta jako dzień rozpoczęcia zawieszenia karnetu. Przez okres zawieszenia klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie. Chęć zawieszenia karnetu można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: fechtunek.krakow@gmail.com lub poprzez wiadomość wysłaną na Fanpage: https://www.facebook.com/KrakowskaSzkolaFechtunku .

§ 4 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 5 Klient ma obowiązek zapisu na zajęcia poprzez platformę internetową pod adresem: https://fechtunek-krakow.cms.efitness.com.pl/

§ 6 Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne. Na zajęciach i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest wejście na sali bez obuwia sportowego.

§ 7 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 8 Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji online. Odwołanie rezerwacji jest możliwe na 8 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. W ramach każdego karnetu dozwolona jest jednorazowa absencja na zajęciach bez podania przyczyny, pod warunkiem zgłoszenia jej przed rozpoczęciem się danych zajęć. Nieobecność lub brak jej zgłoszenia na ww. warunkach będzie skutkował wykorzystaniem wejścia z zakupionego karnetu.


§ 9 W przypadku absencji na zajęciach przy jednoczesnym braku posiadania karnetu klub nakłada tygodniową blokadę zapisów na zajęcia z wyprzedzeniem większym niż 2h. 
Blokada NIE OZNACZA braku możliwości przyjścia na zajęcia.
Dla klientów z aktywnym karnetem nałożenie blokady następuje po dwóch nieobecnościach z rzędu.

§ 10 Pozostawienie prywatnego sprzętu do ćwiczeń w klubie jest możliwe w przypadku posiadania aktywnego karnetu i tylko pod warunkiem czytelnego oznakowania imieniem i nazwiskiem pozostawionych rzeczy w przewiewnym pojemniku/lub na półce/wieszaku. Sprzęt bez właściwych oznaczeń będzie usuwany z klubu lub wykorzystywany jako sprzęt klubowy. 

§ 11 Sprzęt klientów bez aktywnego karnetu będzie przechowywany w klubie przez okres do 1 miesiąca. W tym czasie klient jest zobowiązany odebrać sprzęt albo ponownie aktywować karnet. W przypadku braku odbioru lub odnowienia karnetu pozostawione rzeczy będą wykorzystywane jako sprzęt klubowy albo usuwane z klubu.

§ 12 Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku , w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 13 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.

§ 14 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

§ 15 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 16 Krakowska Szkoła Fechtunku zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków klubu bez podania przyczyny.

§ 17 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

§ 18 Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut uniemożliwia udział w zajęciach. Osoba spóźniona traktowana jest jak nieobecna. Każda osoba spóźniona poniżej 15 minut zobowiązana jest wykonać rozgrzewkę wedle polecenia instruktora.

§ 19  Klub zastrzega, że zajęcia na które do godziny 12:00 tego samego dnia nie będzie zapisanych co najmniej 4 uczestników, zostaną automatycznie odwołane.

§ 20 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 21 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 22 Krakowska Szkoła Fechtunku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 23 Klub zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć oraz Regulaminu Klubu. Każda zmiana podawana jest do informacji klientów.

§ 24 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 25 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.