REGULAMIN Krakowskiej Szkoły Fechtunku

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fundacji Krakowskiej Szkoły Fechtunku zwanej dalej Klubem  w Krakowie ul. Królewska 51.

Fundacja Krakowska Szkoła Fechtunku świadczy usługi w zakresie: zajęć szermierki, łucznictwa, sztuk walki, treningu funkcjonalnego i siłowni dla osób w wieku od 15 roku życia (za zgodą opiekuna prawnego), limit wiekowy nie dotyczy zajęć "junior".  

§ 1 Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia na recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z Regulaminem Klubu oraz uiszczenie opłaty. Kupno karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu klubu oraz regulaminu RODO.

§ 2 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 3 Każdy klient ma prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu na 7 dni. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez klienta jako dzień rozpoczęcia zawieszenia karnetu. Przez okres zawieszenia klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie. Chęć zawieszenia karnetu można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: fechtunek.krakow@gmail.com lub poprzez wiadomość wysłaną na Fanpage: https://www.facebook.com/KrakowskaSzkolaFechtunku .

§ 4 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 5 Klient ma obowiązek zapisu na zajęcia poprzez platformę internetową pod adresem: https://fechtunek-krakow.cms.efitness.com.pl/

§ 6 Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne. Na zajęciach i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest wejście na sali bez obuwia sportowego.

§ 7 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 8 Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji online. Odwołanie rezerwacji jest możliwe na 8 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. W ramach każdego karnetu dozwolona jest jednorazowa absencja na zajęciach bez podania przyczyny, pod warunkiem zgłoszenia jej przed rozpoczęciem się danych zajęć. Nieobecność lub brak jej zgłoszenia na ww. warunkach będzie skutkował wykorzystaniem wejścia z zakupionego karnetu.


§ 9 W przypadku absencji na zajęciach przy jednoczesnym braku posiadania karnetu klub nakłada tygodniową blokadę zapisów na zajęcia z wyprzedzeniem większym niż 2h. 
Blokada NIE OZNACZA braku możliwości przyjścia na zajęcia.
Dla klientów z aktywnym karnetem nałożenie blokady następuje po dwóch nieobecnościach z rzędu.

§ 10 Pozostawienie prywatnego sprzętu do ćwiczeń w klubie jest możliwe w przypadku posiadania aktywnego karnetu i tylko pod warunkiem czytelnego oznakowania imieniem i nazwiskiem pozostawionych rzeczy w przewiewnym pojemniku/lub na półce/wieszaku. Sprzęt bez właściwych oznaczeń będzie usuwany z klubu lub wykorzystywany jako sprzęt klubowy. 

§ 11 Sprzęt klientów bez aktywnego karnetu będzie przechowywany w klubie przez okres do 1 miesiąca. W tym czasie klient jest zobowiązany odebrać sprzęt albo ponownie aktywować karnet. W przypadku braku odbioru lub odnowienia karnetu pozostawione rzeczy będą wykorzystywane jako sprzęt klubowy albo usuwane z klubu.

§ 12 Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku , w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 13 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.

§ 14 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

§ 15 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 16 Krakowska Szkoła Fechtunku zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków klubu bez podania przyczyny.

§ 17 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

§ 18 Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut uniemożliwia udział w zajęciach. Osoba spóźniona traktowana jest jak nieobecna. Każda osoba spóźniona poniżej 15 minut zobowiązana jest wykonać rozgrzewkę wedle polecenia instruktora.

§ 19  Klub zastrzega, że zajęcia na które do godziny 12:00 tego samego dnia nie będzie zapisanych co najmniej 4 uczestników, zostaną automatycznie odwołane.

§ 20 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 21 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 22 Krakowska Szkoła Fechtunku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 23 Klub zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć oraz Regulaminu Klubu. Każda zmiana podawana jest do informacji klientów.

§ 24 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 25 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 

FUNDACJA KRAKOWSKA SZKOŁA FECHTUNKU

Regulamin został sporządzony na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundacja Krakowska Szkoła Fechtunku.

I. DEFINICJE:

Określenia pojawiające się w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cennik – aktualna oferta świadczonych w Klubie usług oraz oferowanych towarów ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.

Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubu oraz wykupiła karnet lub pojedyncze wejście na zajęcia.

Karnet - członkostwo uprawniające do korzystania daną ilość razy z wszelkich zorganizowanych zajęć grupowych z trenerem znajdujących się w ofercie Klubu. Ilość wejść na poszczególnych karnetach jest opisana w Cenniku.

Kaucja – opłata, którą Klient uiszcza drogą elektroniczną na poczet możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia sportowe w przypadku nie posiadania karnetu.

Klub – Fundacja Krakowska Szkoła Fechtunku z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 51. NIP: 6772465819 REGON: 389337956.

Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z jednorazowej wejściówki uprawniającej do korzystania z usług Klubu, osoba biorąca udział w zajęciach indywidualnych. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, a także posiadacz systemu zewnętrznego takiego jak karta Multisport, FitProfit, Medicover Sport.

Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.

Okres Członkostwa – wynikający z Umowy Członkowskiej okres ważności członkostwa w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Warunki rozpoczęcia oraz ustania Członkostwa zależne są od wybranego rodzaju Karnetu.

Lekcja Indywidualna – Zajęcia przeprowadzone z instruktorem lub trenerem Klubu umawiane niezależnie od harmonogramu zajęć. Takie lekcje nie wchodzą w zakres usług oferowanych w ramach Karnetu.

Personel Klubu – instruktorzy i trenerzy.

Pierwsze darmowe wejście – Darmowe wejście na zajęcia grupowe, dla osób nie korzystających wcześniej z usług Klubu. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych w Klubie na podstawie „Pierwszego darmowego wejścia” wiąże się z obowiązkiem zaakceptowania Regulaminu Klubu oraz uzupełnienia danych zawartych w odpowiednim formularzu dostępnym w Panelu Klienta, a także wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisy na zajęcia, zarządzanie karnetami (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon.

https://fechtunek-krakow.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

Strona internetowa – strona internetowa Klubu.

Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem Karnetu.

Zajęcia grupowe – zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin oraz Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu  Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin  Klubu.
2. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, zawieszenie lub zmiana karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
3. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta – Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

A) połączenie z siecią Internet;
B) System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym
C) przeglądarką w stabilnej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

V. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów.
2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ ZWROTY

1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w Klubie,  poprzez przesłanie listem na adres siedziby Klubu z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres mailowy Klubu (ksf.krakow@gmail.com).
2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku zawarcia Umowy poprzez Portal dla Klientów lub poza Klubem Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą na adres Klubu lub pocztą elektroniczną na adres: ksf.krakow@gmail.com). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Klub zwróci wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klient rozpoczął korzystanie z usług w ramach danego karnetu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie Klub ma prawo do naliczenia i pobrania opłat w wysokości odpowiadającej proporcji wykorzystanych wejść z danego karnetu zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Klubu.

5. W przypadku nieobecności Klienta na zajęciach z powodów, za które Klub nie ponosi winy, Klub nie zwraca opłaty za dane zajęcia oraz nie zapewnia odbycia zajęć w innym terminie.

6. Jeśli Klub uzna, że Klient nadużywa naszej polityki związanej ze zwrotem środków, na przykład żądając zwrotu po wykorzystaniu znacznej części Karnetu albo gdy poprzednio zwrócił już Karnet, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, ograniczenia prawa do zwrotów w przyszłości, zablokowania konta Klienta i ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości.

VII. ZMIANA REGULAMINU
1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, powiadomienia Klientów drogą mailową, jak również umieszczenie informacji w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia Umowy.

2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania takich danych jak m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail. Klient ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.

3. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Klienta. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z korzystaniem z usług Klubu.

4. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klienta z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na terenie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu w zakładce „Polityka Prywatności”.

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.