REGULAMIN Krakowskiej Szkoły Fechtunku

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Krakowskiej Szkoły Fechtunku w Krakowie ul. Królewska 51.

Krakowska Szkoła Fechtunku świadczy usługi w zakresie: zajęć szermierki, treningu funkcjonalnego i siłowni.

§ 1 Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem klubu oraz uiszczenie opłaty.

§ 2 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 3 Każdy członek klubu ma prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu na 7 dni. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez Klienta jako dzień rozpoczęcia Zawieszenia Karnetu. Przez okres Zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie. Chęć zawieszenia karnetu można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: fechtunek.krakow@gmail.com lub poprzez wiadomość wysłaną na Fanpage: https://www.facebook.com/KrakowskaSzkolaFechtunku .

§ 4 Na podstawie oficjalnego druku zwolnienia lekarskiego przedstawionego na recepcji karnet może być przedłużony o nie więcej niż 14 dni.

§ 5 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 6 Klient ma obowiązek zapisu online pod adresem fechtunek-krakow.cms.efitness.com.pl.

§ 10 Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne . Na zajęciach z szermierki i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest wejście na sali bez obuwia sportowego.

§ 11 Przed każdymi zajęciami ćwiczący ma obowiązek zdezynfekowania rąk za pomoc wody z mydłem lub płynu dezynfekcyjnego. Po każdym treningu należy zdezynfekować używamy sprzęt.

§ 12 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 13 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

§ 14 Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku , w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 15 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.

§ 16 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

§ 17 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 18 Obsługa klubu ma prawo zażądać od każdego członka przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.

§ 19 Krakowska Szkoła Fechtunku zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków klubu bez podania przyczyny.

§ 20 Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji online. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać do 12:00 danego dnia. Brak zgłoszenia nieobecności będzie skutkował wykorzystaniem wejścia z zakupionego karnetu. W ramach każdego karnetu dozwolone jest jednorazowa absencja na zajęciach bez podania przyczyny.

§ 21 Spóźnienie na zajęcia powyżej 10 minut uniemożliwia udział w zajęciach. Osoba spóźniona traktowana jest jak nieobecna. Każda osoba spóźniona poniżej 10 minut zobowiązana jest wykonać 5 „padnij powstań” za każdą minute spóźnienia celem uzupełnienia straconego czasu rozgrzewki.

§ 22 § 21 Klub zastrzega, że zajęcia na które do godziny 12:00 tego samego dnia nie będzie zapisanych co najmniej 4 uczestników, zastają automatycznie odwołane.

§ 23 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 24 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 25 Krakowska Szkoła Fechtunku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 26 Klub zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć oraz regulaminu klubu. Każda zmiana podawana jest do informacji klubowiczów.

§ 27 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 28 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.