Polityka Prywatności

 

Informacja Fundacji Krakowska Szkoła Fechtunku

dotycząca przetwarzania danych osobowych
(Polityka Prywatności)

 

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Fundacja Krakowska Szkoła Fechtunku (dalej KLUB).
    Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
     - przez e-mail: fechtunek.krakow@gmail.com
 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:
       Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a.    w celu wykonania zadań statutowych KLUBU (w tym prowadzenie odpłatnych zajęć sportowych,
       wykonywanie oraz rozpowrzechnianie zdjęć a także nagrań utrwalających Pani/Pana wizerunek);
b.    w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających
       zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
c.    w celu wykonania ciążących na KLUBIE obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków
       oraz dokumentów księgowych;
d.    w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
e.    w celu informowania Pani/Pana o wszelkich zmianach oraz istotnych wydarzeniach związanych z organizacją zajęć;
f.     w celu informowania Pani/Pana o wydarzeniach,oferowanych usługach, innych nie związanych z administracyjnymi
       aktywnościami dotyczącymi organizowanych zajęć.


3. Podstawa prawna przetwarzania:

       KLUB przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie
       danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

a.     na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
b.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
c.     w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KLUBU (art. 6 ust. 1 lit f)
 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych KLUBU i w związku z tym
    będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować
    brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a.    do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
b.    przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu rejestracji i nie wykupienia karnetu;
c.    przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tj. skorzystania z karnetu i wzięcia udziału w zajęciach;
d.    przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 

6. Każdy którego dane osobowe przetwarza KLUB ma prawo do:

a.    żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b.    sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c.    usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d.    wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
e.    cofnięcia zgód dotyczących przetwarzania danych. - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora,
       w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;
f.     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
       narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych
       z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione:

a.    organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
b.    Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki i innym zagranicznym federacjom,
       związkom lub klubom dawnych europejskich sztuk walki,
c.    firmom kurierskim, przewozowym i pocztowym,
d.    podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz KLUBU usługi podwykonawstwa.